документи за касов апарат

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАСОВИЯ АПАРАТ ТРЯБВА ДА СЪХРАНЯВАМЕ?

Търговците не са длъжни да отпечатват дневни финансови отчети от фискалното устройство (ФУ), като това не се отнася за лицата, използващи ЕСФП. Всяко фискално устройство, генерира автоматично дневен финансов отчет снулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки 24 часа, през който са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени/изведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от търговеца.

Търговците вече нямат задължение за използване на книга за дневните финансови отчети (с изключение на ползвателите на ЕСФП). Вместо книга за дневните финансови отчети се води регистър за касови бележки от кочан.

За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки, на гърба, на който предварително се изписва индивидуалния номер наустройството. На първа страница в регистъра се вписват началния и крайния номер на касовите бележки в кочана. Не се допускат касови бележки с повтарящи се или липсващи номера.

При работа с ръчни касови бележки или издаване на сторно бележки от касовия апарат, трябва в регистъра да се впишат началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот от тях, както и текст, указващ причината за издаване на ръчни бележки от кочан. Сторно бележките се прикрепят в регистъра.

Търговците, извършващи продажби с фискални устройства (ФУ) са длъжни да съхраняват следните отчетни документи за 5-годишен срок:

1. Регистъра за касовите бележки от кочан;
2. Кочан с касови бележки;
3. Картата с електронната лента (КЛЕН) след демонтажа на КЛЕН;
4. Само за електронни системи с фискална памет (ЕСФП) – книгите за дневните финансови отчети.

Търговците, извършващи продажби с фискални устройства (ФУ) са длъжни при поискване от органа на НАП да предоставят необходимите ключове и/или кодове/пароли за пускане на отчетите.

Търговците, извършващи продажби с фискални устройства (ФУ) в стационарен търговски обект трябва да съхраняват в обекта следните документи:

 1. Свидетелството за регистрация на ФУ;
 2. Паспорта на ФУ;
 3. КЛЕН – в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН;
 4. Регистъра за касовите бележки от кочан;
 5. (САМО за ЕСФП) Книгата за дневните финансови отчети за текущата година.

Търговците, извършващи продажби с фискални устройства (ФУ) без стационарен търговски обект трябва да съхраняват на адреса за кореспонденция – КЛЕН, а в обекта следните документи:

Свидетелството за регистрация на ФУ;

 1. Регистъра за касовите бележки от кочан;
 2. Кочана с касовите бележки;
 3. Паспорта на ФУ;

Търговците, извършващи продажби на стоки и услуги чрез автомати на самообслужване (ФУВАС), трябва да съхраняват на адреса за кореспонденция:

 1. Свидетелството за регистрация на ФУ;
 2. Паспорта на ФУ;
 3. КЛЕН – в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН;

Търговците, извършващо продажби/зареждания на течни горива от ЕСФП в обекти, които са изцяло на самообслужване, трябва да съхраняват на адреса за кореспонденция:

 1. Оригинал на свидетелство за регистрация;
 2. Паспорта на ФУ;
 3. КЛЕН;

а в търговския обект:

 1. Копие на свидетелство за регистрация;
 2. Кочана с касовите бележки;