Какво е Елекронен подпис (КЕП, УЕП, КУКЕП)?

Какво е Елекронен подпис (КЕП, УЕП, КУКЕП)?

Електронният подпис защитава електронни документи, от фалшификация. Той съдържа името на титуляра, сериен номер, дата на валидност и копие от публичния ключ. Електронните подписи могат да бъдат проверявани в специални регистри. Използват се навсякъде, където се обменя важна информация по електронен път.

Има усъвършенстван (УЕП) и квалифициран електронен подпис (КЕП).

Усъвършенстван е електронен подпис, който:

+ дава възможност за идентифициране на автора;
+ свързан е по уникален начин с автора;
+ създаден е със средства, които са под контрола единствено на автора;
+ свързан е с електронното изявление по начин, който осигурява установяването на всякакви последващи промени.

Квалифициран е усъвършенстван електронен подпис, който отговаря на две допълнителни изисквания:

+ придружен е от издадено от доставчик на удостоверителни услуги удостоверение за квалифициран електронен подпис, удостоверяващо връзката между автора и публичния ключ за проверка на подписа;
+ създаден е посредством устройство за сигурно създаване на подписа.
Квалифицираният електронен подпис има значението на саморъчен подпис.

Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП):

Удостоверението е електронен документ, издаден и подписан от доставчика на удостоверителни услуги.